mid mix tar

O MID-MIX®-u

MID-MIX® tehnološki proces je priznat i patentiran u zemljama Evropske Unije, gde je svrstan u BATNEEC tehnologije. One predstavljaju najbolje dostupne tehnologije koje pri tome ne iziskuju dodatne troškove i ne zagađuju životnu sredinu. Jedini proizvodi procesa su, neopasan inertan prah – Neutral, i vodena para koja prečišćena odlazi u atmosferu.

MID-MIX® tehnologijom smo u stanju da tretiramo različite vrste čvrstog, tečnog, pastoznog i muljevitog otpada koji sadrži teške metale, organska jedinjenja ili poseduje neku drugu, po životnu sredinu i živi svet, opasnu osobinu. Neki od ovih otpada su:

 • Otpadna ulja, emulzije i zauljeni otpadi
 • Muljevi iz industrijskih procesa i prečistača otpadnih voda
 • Kontaminirana zemlja
 • Razni organski i neorganski industrijski otpadi
 • Rafinerijski otpad
 • Otpadni azbest
 • Filterska prašina iz metalurških procesa
 • Otpadne katjonske i anjonske mase
 • Otpadi iz laboratorija
 • Katrani, itd.

MID-MIX® je fizičko-hemijski proces solidifikacije u kome dolazi do reakcije molekula otpada sa aditivima na bazi kalcijuma, pri čemu se dobija nov proizvod, čvrsti inertni prah – Neutral. Solidifikacija je termin koji se koristi za širok opseg tretmana koji menjaju fizičko-hemijske osobine materijala. U našem slučaju, cilj solidifikacije je da se otpad stabiliše i inertizuje, tj. da se prevede u oblik u kome su njegovi konstituenti imobilisani tako da ne mogu biti izluženi u okolinu. Sam MID-MIX® proces karakteriše:

 • Intenzivan kontakt otpada sa aditivima procesa
 • Egzotermna procesna reakcija uz otparavanje vode
 • Disocijacija otpada na molekulskom nivou
 • Vakuumsko-gasna enkapsulacija čestica otpada
 • Solidifikacija i inertizacija celokupne količine otpada
 • Nepostojanje otpadnih voda i štetnih gasova

MID-MIX®postrojenje je univerzalno i sposobno je za tretman različitih vrsta industrijskog otpada.

Odlikuje ga:

 • Modularnost konstrukcije; veličina svakog od elemenata postrojenja se projektuje u skladu sa zahtevanim kapacitetom
 • Fleksibilnost i kompaktnost;mogućnost postavljanja postrojenja na lokaciji generatora otpada
 • Bez negativnih uticaja na zdravlje i životnu sredinu
 • Ekonomska isplativost postrojenja u vrlo kratkom roku
 • Krajnji proizvod – Neutral, predstavlja materijal koji ima novu upotrebnu vrednost

MID-MIX® postrojenja se trenutno nalaze na sledećim lokacijama:

Beograd, Srbija

Tretman različitih vrsta opasnog i neopasnog industrijskog otpada

Wilp, Holandija

Tretman industrijskih i komunalnih muljeva nastalih radom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Koprivnica, Hrvatska

Tretman otpadnih muljeva nastalih procesom prečišćavanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda

Prema EU kategorizaciji otpada, Neutral predstavlja neopasan i inertan materijal koji ima dalju upotrebnu vrednost.

Neutral je praškast materijal, belo-sive do sivo-smeđe boje, sledećih karakteristika:

 • Hidraulična provodljivost: 2,0 .10-7>K > 1,1 . 10-7 cm/s
 • Specifična gustina: 0,73 – 0,96 g/cm3
 • Sadržaj vlage manji od 10%

Neutral pliva na vodi, ne reaguje i ne meša se sa njom.

Upotreba Neutral-a

Neutral kao finalni proizvod ima novu upotrebnu vrednost. Već nekoliko godina unazad se koristi kao alternativna sirovina pri proizvodnji sirovinskog brašna u fabrikama cementa.