global tgvs landfill

TGVS - Total Garbage Valorisation System

Sveobuhvatan sistem za valorizaciju komunalnog otpada

Zbog generisanja sve većih količina otpada raste potreba za otvaranjem novih deponija. Odlaganje komunalnog otpada na deponije predstavlja poslednji izbor u rešavanju otpada. Sve veći broj „divljih“ deponija predstavlja ozbiljnu opasnost po životnu sredinu. EU Direktiva 1999/31/EC zahteva da sav otpad mora biti tretiran pre deponovanja, tj. zabranjuje se deponovanje netretiranog otpada, a uz to zahteva i smanjivanje ukupne količine otpada koji se deponuje.

Cilj TGVS tehnologije je maksimalno iskorišćenje čvrstog komunalnog otpada:

  • Njegovo razvrstavanje
  • Prevođenje pogodne frakcije u oblik koji može da se koristi kao SRF (Solid Recovered Fuel)
  • Otpadno staklo, papir, plastika i metali reciklažom dobijaju novu upotrebnu vrednost
  • Minimalna količina inertnih ostataka se vraća na deponiju
  • Velika toplotna moć: >17 MJ/kg
  • Uniformna veličina: Granulacija 40-50 mm
  • Relativna vlažnost: <20%
  • Potpuno saglasan sa standardnom EU15359
  • SRF je idealno pilagođen za revalorizaciju energije spaljivanjem ili suspaljivanjem

Kao alternativno gorivo velike toplotne moći i male relativne vlažnosti, pogodno je za korišćenje u svim postrojenjima koja kao energent koriste čvrsto gorivo (elektrane, cementare, fabrike hartije…). SRF menja klasično gorivo približno u odnosu 2:1.